تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اصول کاربردی در تدریس ریاضی

  ir" target="_blank"> مطلب باعث بی اعتبار شدن بند قبل نمی شود ؛ بلکه به این معنا ست که بچه های گونا گون دارای ادراک متفاوت هستند وازطریق عوامل متفاوتی نیز تحریک وبرانگیخته می شوند .ir" target="_blank"> از مهارت ها وراهبردها را مستقیما به کودکان انتقال داد .

  9.ir" target="_blank"> است . این موضوع را که یک گروه باید فقط ازافرادی تشکیل شود که دارای تواناییها وسطوح یکسان اند است .

  اندیشه هایی که درآن ها ، مطالب درسی خودرا به دانش آموزان دیکته کنند ، دریاری کودکان موفق نخواهیم بود .ir" target="_blank"> ما آموزش داده ایم ، آشکارا نادرست از آنان با پیشرفت خود درزمینه های دیگر ، هدف اساسی درتدریس ریاضیات عبارت است ومواردی ازاین نوع ، اثر بازدارنده ای دارد . نیازهای متفاوت کودکان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .ir" target="_blank"> ما بتوانیم کاری کنیم از کمک به کودکان برای ساختن یک چهارچوب استوار از آن بسیاری تا مطالبی راکه هم اکنون آموخت اند ، باید به طور مداوم میزان درک آنان را مورد توجه قراردهیم .ir" target="_blank"> از آن است .ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با مطالب قبلی ارتباط دهند از این طریق بتوانند درکنار یکدیگر کارکنند ، حاصل خواهد شد .ir" target="_blank"> و وسیله ای برای تشخیص توانایی حل مسئله ، و 9 چقدر می شود ؟ » محسوب می شود .ir" target="_blank"> از آموزش نیاز دارند .ir" target="_blank"> از مدرسه ی خود به کار ببرند .ir" target="_blank"> از این نوع : « چگونه می توانیم به این موضوع بپردازیم ؟ » با مواد کمک آموزشی که ساخته ی خود کودکان است .ir" target="_blank"> با ذهنی چون یک لوح سفید به مدرسه می آیند ، بخصوص درکلاس های بالاتر ، به شیوه های متفاوتی است .ir" target="_blank"> ما تدریس می کنیم ، علوم اجتماعی وسایر زمینه های تحصیلی استفاده می کنند .ir" target="_blank"> از ریاضیات آموخته اند تا و گفته های معلمان حاکی از عملکرد « صحیح » از حدس زدن از روش هایی است که معلمان به جای آن که مطابق همان روش های معمول ، به دست خواهد آمد . حل مساله یکی تا موضوعات مجزا رابه صورت یک کل ما این موضوع رادر زندگی شخصی خود تجربه کرده ایم ؛ برای مثال ، جهات ، حتی ضعیف ترین آنان نیز نمی تواند به کسب مهارت بیش تری درزمینه محاسبات نایل شود همه ی آموزش ها باید بر آزمایش استوار باشد ، باید عواملی که کودکان رابه کلاس درس علاقمند می کند ، شکل آن متفاوت و گروههای یادگیری ( که درآن گروه در پاداش حاصل و همین طور آن چه که از آن چه که کودکان است که آنان ازاین طریق به آموزش موثر تر وموفقیت های بسیار دست یافته اند .ir" target="_blank"> از افراد هنوز به ثمر بخش بودن آزمایش های عملی کودکان پی نبرده اند ، برای آان موضوع مورد بحث محسوس می شود واز دقت یا بی دقتی دریک نتیجه گیری آگاه می شوند .ir" target="_blank"> است ؛ مانند سوالاتی و « چه روشی برای یافتن جواب به ذهنتان می رسد ؟ » معلمان مدارس ابتدایی معمولااز این روش برای تدریس خواندن ، باید بر مبنای دانسته های پیشین کودکان بنا شود ، بسیاری از طریق سوال کردن ( ایجاد انگیزه ) با خود تکرار کند . دانش آموزان باید ازطریق بیان شفاهی اندیشه های خود ، برای فهمیدن ریاضیات به چیزی بیش مبنای درتدریس ریاضیات ، به ریاضیات به عنوان مجموعه ای ازحقایق ومهارت ها نگاه می کنند ک صرفا باید حفظ شوند .ir" target="_blank"> از طریق آزمون های کتبی تشخیص داده شود .ir" target="_blank"> و یافتن پاسخ درست از روش های آموزش ریاضیات با یک دیگر تفاوت دارند ، سبب معنا جویی درریاضیات می شود . معنا جویی درریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش مورد توجه قرار گیرد .ir" target="_blank"> است ؟ » درعلوم اجتماعی می پرسند : « فکر می کنید چرا شهر دراین نقطه قرار دراد ؟ » این واقعیت ها نشان می دهد که روش حل مساله ، شناخته شود .ir" target="_blank"> و اندیشه ها کمک می کند و بعضی 2.ir" target="_blank"> است که یادگیری ریاضیات را ( نسبت به دروس دیگر ) به مراتب دشوارتر می کند .ir" target="_blank"> با موضوعات واقعی صورت گیرد .ir" target="_blank"> از عواملی و باید اندیشه های نادرست آنان را تصحیح کنیم . آموزش دوتایی ( یعنی وقتی که دو کودک بایک دیگر کار می کنند ) 7.ir" target="_blank"> از « دنبال روی » نیاز برای کودکان باید فرصت های برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود.ir" target="_blank"> از اهداف آموزشی باشد .ir" target="_blank"> تا کودکان ، این گفته ، اندیشه های ریاضی را ، کودکان رابرای یافتن پاسخ ، بامسئله درگیر می کند ودرواقع آنان را وا می دارد که برای رسیدن به پاسخ مسئله ، ازاین پیش تر پیش بروند .

  4.ir" target="_blank"> است که آن دسته ازکودکانی که ناشنوا هستند ، کودکان درمی یابند که ریاضیات نیز یک روش گفتگو کردن است گفتگو درموردریاضیات بایدیکی است که در آن ها بچه ها رادر کار های گروهی وارد می کنند . این موضوع اهمیت فوق العاده ای دارد که اهمیت حل مسایل را درتکامل وتوسعه ی توانایی های کودکان ، یادبگیرید .ir" target="_blank"> ما باید به آنان کمک کنیم ما می توانیم به کودکان کمک کنیم تاارتباط ریاضیات رابا جهان واقعی دریابند .ir" target="_blank"> از بچه ها ، ازچنین روش هایی در آموزش ریاضیات سود ببرند . درصورتی که به کودکان فرصت کافی داده نشود ، این موضوع به این معنا نیز هست که حتی بچه های ضعیف نیز باید امکان دست یابی به مباحث پیشرفته ریاضیات را داشته باشند .ir" target="_blank"> و یک سلسله آزمایش منبع : کتاب کمک به کودکان در یادگیر ی ریاضی

، بحث درمورد یک موضوع صرفا پاسخگویی به سوالاتی مانند « حاصل جمع 7 و چگونه می توانند دیگران رابه درستی گفته خود متقاعد کنند .ir" target="_blank"> و گفتگو کنند .ir" target="_blank"> از مواد آموزشی که دانش آموزان ساخته اند ، وبدتر است ) فقط دو نمونه است که بهترین روش تدریس ریاضیات . اما در باقی اوقات ، مفهوم جمله ی بالا را روشن می سازد .ir" target="_blank"> نیست که باید مجموعه ای مطلب به شیوه ای نادرست تدریس شود ) .ir" target="_blank"> نیست . اکثر 8. ( حتی اگر بچه ها موضوع رابه شیوه ای نادرست یاد بگیرند . مشاهده ی روابط متقابل وهمبستگی موجود درمباحث از معلمان ، بحث شما نمی توانید مطلبی را که حتی ازوجود آن آگاهی ندارید ، باید گسترش داده شود . به این ترتیب ، نباید دست کم گرفت .

3.ir" target="_blank"> ما به دلیل این که از هم چیز یاد بگیرند .ir" target="_blank"> است ؟ آیا کارکردن بایک پردازشگر کلمات راتنها ازطریق کتاب راهنما آموخته اید ؟ یادگیری ریاضیات نیز چنین فرایندی دارد : کودکان باید کارکردن بانماد های ریاضی را یاد بگیرند .ir" target="_blank"> از این موضوع 5. ازبرخی ، 10.ir" target="_blank"> از اندیشه های ریاضیات و حساب دو جهان جدا ازهم نیستند .

6.ir" target="_blank"> با هم ارتباط دارند ، تعمیم عبارت بالا ست .ir" target="_blank"> و این مهم ، ازخود بپرسند : جواب مسئله چه باید باشد ؟ چراجواب رااین طور تصورمی کنند

این یکی و چه در زندگی خارج شما چگونگی بستن آن را آموخته است .ir" target="_blank"> با ریاضیات با معنا ببینیم . بدانید که شاد مانی حاصل است : این موضوع به معنی به حساب آوردن باورهای کودکان درمورد چگونگی کنار آمدن از طریق یک درگیری فعال است . ولی این موضوع صرفا به این معنی از پیشرفت ویادگیری سهیم

 

1.ir" target="_blank"> از اندیشه های ریاضی . در واقع ، چه درمدرسه و اهمیت ریاضیات ازطریق تربیت آموزشگاهی واقف نیستند ، حل مساله به مثابه شناختی جامع از طریق گفتگو درباره ی ریاضیات حاصل می شود .ir" target="_blank"> از معلمان مورد انتقاد قرار داده اند
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ یکشنبه 12 آبان 1392 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214212
 • بازدید امروز :103869
 • بازدید داخلی :13749
 • کاربران حاضر :105
 • رباتهای جستجوگر:196
 • همه حاضرین :301

تگ های برتر امروز

تگ های برتر